Przedłużenie stypendium

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM NA KOLEJNY SEMESTR

W celu przedłużenia stypendium Socratesa na kolejny semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej,
  • zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć (osobiście) podanie o urlop dziekański czynny.

Kolejność załatwiania formalności:

mając pisemną zgodę uczelni za granicą należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Nie ma dofinansowania.

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

Magdalena Ratajczak