PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM I DOFINANSOWANIE

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIUM 

W celu przedłużenia stypendium Erasmus na kolejny (wiosenny) semestr należy:

  • uzyskać pisemną zgodę uczelni goszczącej (email,fax,list) i dostarczyć ją do koordynatora wydziałowego,
  • uzyskać zgodę kierownictwa Państwa kierunku oraz promotora pracy magisterskiej/doktorskiej
  • uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego,
  • złożyć podanie o urlop dziekański czynny.

Kolejność załatwiania formalności:

Mając pisemną zgodę uczelni zagranicznej należy pobrać i wypełnić wniosek o urlop dziekański (sekretariat danego kierunku); na tym samym wniosku podpisuje się najpierw kierownik jednostki i promotor, później koordynator wydziałowy; na koniec składacie Państwo wniosek w dziekanacie. (Jeżeli uczelnia zagraniczna wymaga w pierwszej kolejności pozwolenia UAM proszę podać koordynatorowi wydziałowemu imię i nazwisko oraz email osoby, do której należy przesłać naszą zgodę.)

DOFINANSOWANIE

Proszę pamiętać, że zostajecie Państwo za granicą na własny koszt. Na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji dofinansowania. W związku tym, iż w ubiegłych latach pojawiały się jednak dodatkowe środki pod koniec roku akademickiego, proszę o złożenie również podania z prośbą o dofinansowanie. Podanie należy zaadresować do Prorektora prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego i złożyć u koordynatora wydziałowego.  

TERMIN 

Termin załatwienia w/w formalności powinien być odpowiedni dla poszczególnych uczelni zagranicznych (kiedy kończy i rozpoczyna się kolejny semestr) oraz dla Państwa kierunków tu w Polsce.

LEARNING AGREEMENT 

Oczywiście proszę też nie zapomnieć o miesięcznym terminie uzgodnienia nowego Learning Agreement na II semestr - 18 marca 2008 r.  Po stronie UAM najpierw zatwierdza go koordynator instytutowy, pozniej dziekan. Koordynator wydziałowy odsyła LA pod wskazany przez Państwa numer/adres.  

Magdalena Ratajczak
Koordynator wydziałowy
LLP/Erasmus