DOFINANSOWANIE 2009-2010

DOFINANSOWANIE ERASMUSA 2009-2010


Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Jacka Witkosia z dnia 17.05.10 r.,  uprzejmie informuję, że stypendyści wyjeżdżający na studia i praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2009/2010 otrzymują jednorazowe dofinansowania wg następujących zasad:

            Stawki dofinansowań:

      pobyt I-semestralny – 150 euro

pobyt II-semestralny – 300 euro

pobyt I- semestralny przedłużony o II semestr – 300 euro

stażyści ( wyjazdy na praktykę studencką ) – 150 euro

 

Kwoty dofinansowań będą wypłacane sukcesywnie po rozliczeniu studenta na macierzystym wydziale tj. po dostarczeniu Transcript of Records z wymaganą ilością punktów, karty ekwiwalencji, Learning Agreement (ze zmianami), zaświadczenia o długości pobytu oraz po wypełnieniu ankiety on-line. W przypadku praktyk konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyk wraz z krótką oceną opisową oraz wypełnienie ankiety on-line. Z uwagi na konieczność finansowego rozliczenia roku 2009/2010 do dnia 30.09.2010 r., dofinansowania wypacane będą w nieprzekraczalnym terminie  do 20.09.2010 r.

 

     Ewentualną zmianę konta bankowego prosze zgłosić bezpośrednio do DWZ na adres email: erasmus@amu.edu.pl     

 

 Magdalena Ratajczak