Witamy na stronie programu ERASMUS+ przeznaczonej dla studentów i pracowników Wydziału Anglistyki UAM.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz 5 innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizacja programu zaplanowana jest na 7 lat, czyli do roku 2020. Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń) studentów, kadry edukacyjnej i administracyjnej oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

Więcej informacji o programie Erasmus+ na stronach:
ERASMUS+ na UAM
Komisja Europejska
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w Warszawie
Erasmus w Polsce

Ogłoszenia i komunikaty

 • 2007-10-01 08:28

  Uwaga! Współpraca międzynarodowa z Bielefeld!

  W dniu 4.10.2007 r. o godz. 11.00 w Małej Auli UAM (Coll. Minus) odbędzie spotkanie z Panią Karin Kruse, koordynatorem uczelnianym programu LLP/Erasmus Uniwersytetu Bielefeld w Niemczech. Na spotkanie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników UAM zainteresowanych współpracą z Bielefeld w ramach programu Erasmus.

  Magdalena Ratajczak 

   

 • 2007-06-28 10:38

  Komunikat dla studentów III BA IFA - stypendystów programu LLP/Erasmus

  Decyzją dziekana osoby ubiegające się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którym przyznano stypendia Erasmus na 1 semestr 2007/2008 roku, zostaną przyjęte na studia po złożeniu pisemnej deklaracji dotyczącej
  wyboru seminarium, bez konieczności przystępowania do rozmowy kwalifikacyjnej, ale tylko pod warunkiem spełnienia wszystkich formalnych wymogów (rejestracja on-line, uiszczenie opłaty, dostarczenie w stosownym
  czasie wymaganych dokumentów, etc.). Deklaracje wyboru seminarium (pierwszego wyboru i drugiego wyboru) proszę składać w formie pisemnej na ręce prof. A. Cieślickiej (można zostawiać w sekretariacie IFA).

  prof. Anna Cieślicka 

 • 2007-06-12 10:05

  Uwaga! Osoby niepełnosprawne!

  Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych funduszy na wyjazd Erasmusa (2007/08) dla osób niepełnosprawnych. Zakwalifikowani studenci z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności powinni zgłosić się do Pani Anny Bilon, Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą (Coll. Minus, p. 207) przed końcem lipca br. w celu wypełnienia podania (termin składania podań upływa z dniem 31.07.07 r. 

  Magdalena Ratajczak 

 • 2007-06-06 11:37

  UWAGA ! STYPENDYŚCI PROGRAMU ERASMUS  2007/08

  KURSY JĘZYKOWE NA UAM

  w  dniach 18-22.06 i 25.06-29.06 2007 r.
  w Collegium Hipolita Cegielskiego, ul. 28 Czerwca 1956

  Lektorzy Studium Nauczania Języków Obcych UAM poprowadzą kursy językowe

  Język angielski: mgr Maria Lehmann (godz. 9-12.15)

  Język niemiecki: mgr Eleonora Przeniczkowska

  • grupa średnio zaawansowana: godz. 9.00-12.15
  • grupa zaawansowana: godz. 12.45-16.00

  Język francuski: mgr Bogumiła Stolarska (godz. 10.30-13.45)

  Język hiszpański: mgr Bernadetta Krysztofiak (godz. 9-12.15)

  Język włoski: mgr R. Majchrzak, mgr M. Jeżewska (godz. 9-12.15)

  Język turecki (dla początkujących): w razie utworzenia się grupy chętnych.

  Zapisy na kursy do 14.06:  Biuro Erasmusa DPMiWZ (Wieniawskiego 1)                      

                                                tel. 0618294368 lub 0618294339

  Kursy dotyczą tylko stypendystów Erasmusa i są bezpłatne!

   

 • 2007-04-26 09:23

    26.04.07

  UWAGA STUDENCI, stypendyści programu Erasmus w roku 2006/07. DOFINANSOWANIE !

  W związku z przyznaniem UAM przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji  dodatkowych środków finansowych na realizację stypendiów studenckich w roku akademickim 2006/07, decyzją Prorektora ds. studenckich prof. dr hab. Kazimierza Przyszczypkowskiego wszyscy stypendyści programu Erasmus otrzymują jednorazowe dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do długości pobytu na partnerskiej uczelni zagranicznej. Wysokość dofinansowania wynosi:

  1. Pobyt trysemestralny (3-4 m-ce) - 300 euro
  2. Pobyt 1-semestralny (5-6 m-cy) - 400 euro
  3. Pobyt 2-semestralny (10-12 m-cy) - 800 euro*
  * Kwota 800 Euro będzie również przyznana osobom, które przedłużyły pobyt semestralny (przedłużyły za wiedzą i zgodą władz macierzystego wydziału) na własny koszt na 2-i semestr.

  Dział Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą UAM prosi o kontakt wszystkie osoby, które zmieniły adres bankowy lub konto w czasie roku akademickiego. Aktualizacja danych bankowych jest niezbędna dla prawidłowej realizacji przelewu. Wypłaty pieniędzy - drogą przelewu - realizowane będą stopniowo od 14 maja do końca czerwca.

  Przypominam, że dofinansowanie wiąże się z wypełnieniem takich samych obowiązków jak w podpisanej umowie UAM-student/beneficjent
  i w razie nie wywiązania się z tej umowy może podlegać zwrotowi.

  Warunkiem niezbędnym realizacji przelewu osobom, które wróciły już ze stypendium (pobyty 1-semstralne) jest zaliczenie okresu studiów przez  Dziekana wydziału a także wypełnienie ankiety on-line stypendysty Erasmusa. Stopień wypełniania ankiet jest monitorowany przez koordynatorów wydziałowych i DPMiWZ UAM.

  Z pozdrowieniem
  Prof. UAM dr hab. Tomasz Kaczmarek
  Koordynator Uczelniany UAM ds. Programu Erasmus

 • 2007-04-25 11:43

  Uwaga! Stypendyści Erasmusa!

  Jak co roku informujemy o możliwości udziału naszych stypendystów Erasmusa w intensywnych kursach mniej znanych języków krajów uczestniczących w Erasmusie, czyli w kursach "EILC" (Erasmus Intensive Language Courses).

  Student wyjeżdżający w ramach Erasmusa do kraju, w którym mówi się językiem mniej rozpowszechnionym może ubiegać się o udział w bezpłatnym kursie języka i kultury tego kraju. Przypominamy, że w kursach EILC mogą brać udział tylko stypendyści Erasmusa.

  Więcej informacji nt. kursów EILC na stronie:

  http://www.socrates.org.pl/socrates2/index1.php?dzial=4&node=156&doc=1000734

  (UWAGA! Na stronie tej nie zamieszczono jeszcze informacji o kursach w niektórych krajach, ale dane te będą na bieżąco aktualizowane, prosimy sprawdzać dostępne informacje)

  oraz na stronie Komisji Europejskiej:

  http://ec.europa.eu/education/programmes/erasmus+/erasmus/eilc/index_en.html

  Zapisy studenci mogą zgłaszać w Dziale Programów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą, u Pani Joanny Nawrockiej, najpóźniej do końca maja br.; im wcześniej tym lepiej.

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-04-04 11:31

  Uwaga! Zebranie organizacyjne dla osób wyjeżdżających na stypendium Erasmusa - więcej szczegółów pod hasłem Rekrutacja.

   Magdalena Ratajczak

 • 2007-03-28 09:50

  Uwaga!!! Studenci I SUM IFA przebywający za granicą - komunikat w sprawie PNJA 

  NOTICE:
  Could any 1st year MA students who have been away for the entire academic year thus far on a Socrates/Erasmus program etc please contact the MA writing coordinator - Colin Phillips - as soon as possible. Please head your email "MA Writing" - my address is on the uni website.

  Many thanks
  Colin Phillips

 • 2007-03-15 12:26

   Wyjazdy pracowników nieakademickich

  W roku akademickim 2007/08 w ramach programu Erasmus po raz pierwszy będą mieli możliwość wyjechać na krótkie szkolenia zagraniczne pracownicy nie będący pracownikami akademickimi. Jest to zupełna nowość, dlatego nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów organizacyjnych. Jednak szacunkową liczbę chętnych musimy podać w najbliższych dniach, dlatego proszę potencjalnych zainteresowanych o przesłanie zgłoszenia do swoich koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  imię i nazwisko

  stanowisko

  charakter szkolenia (czego miałoby dotyczyć szkolenie)

  instytucja goszcząca (nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie, dlatego liczy się własna inwencja, pomysł, kontakt; lista naszych partnerów dot. wymiany studentów i kadry dydaktycznej znajduje się na stronie www.ifa.amu.edu.pl/erasmus+ - możliwe, że z tymi ośrodkami najłatwiej będzie nawiązać (na początek) współpracę dot. wymiany innych pracowników)

  Magdalena Ratajczak

 • 2007-03-07 12:45

  Praktyki dla studentów w ramach programu LLP/Erasmus

  W roku akademickim 2007/08 studenci będą mogli po raz pierwszy w ramach programu Erasmus skorzystać z wyjazdów zagranicznych na praktyki. Ponieważ jest to zupełna nowość nie są jeszcze do końca ustalone wszystkie szczegóły.  Na chwilę obecną wiemy, że:

  - praktyki/staż powinny być zbieżne z profilem studiów;
  - nie mogą trwać krócej niż 3 miesiące i są realizowane na zasadzie przerwy w studiach;
  - praktyki można łączyć z pobytem stypendialnym;
  - osoba, która była już na stypednium w ramach Erasmusa może wyjechać na praktyki, ale też tylko jeden raz;
  - w tej chwili nie mamy jeszcze żadnych podpisanych umów w tym zakresie (tu przyda sie bardzo przedsiębiorczość kandydatów na wyjazd); 
  - kwota grantu na razie nie jest znana, może ok. 300 EURO na m-c.

  Osoby wstępnie zainteresowane odbyciem stażu za granicą proszę o przesłanie emailem swojego zgłoszenia do koordynatorów instytutowych do dnia 18.03.br.
  W zgłoszeniu należy podać:
  - imię i nazwisko, rok studiów, kierunek
  - rodzaj praktyk jakie Państwo chcecie zrealizować; w jakiej instytucji, w którym mieście.

  Magdalena Ratajczak